Sút xa thẳng như thước kẻ

06/09/2011 05:24
Sút xa thẳng như thước kẻ.