Nhân tài và con người … ba chân

Nhân tài và con người … ba chân
GDVN- Công tác cán bộ, trong đó có “thu hút, trọng dụng nhân tài” phải được thực hiện liên tục, vừa có tính kế thừa vừa đổi mới.