Cán bộ sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút sẽ bị thay thế

22/12/2017 09:00 Theo VTV
(GDVN) - Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm sẽ được thay thế kịp thời không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 67 "Quy định về phân cấp quản lý cán bộ" và Quyết định 68 "Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử" của Bộ Chính trị khóa 10.

Trên cơ sở tổng kết hai quyết định này, ngày 19/12 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh quochoi.vn).

Trong quy định của Bộ Chính trị có đề ra nguyên tắc quản lý cán bộ. Cụ thể, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ và thông qua các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức kinh tế nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để lãnh đạo các ngành, các cấp tổ chức hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ.

Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực.

Đảng trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Cán bộ hư hỏng bây giờ như thứ bệnh dịch lây lan!”

Trong nguyên tắc quản lý cán bộ, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

Những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật cán bộ phải do tập thể cấp ủy và tổ chức đảng có thẩm quyền thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số.

Trường hợp ý kiến của người đứng đầu và ý kiến của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác nhau phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong phần Bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định có nêu rõ trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể là người đứng đầu, các thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá cán bộ được đề xuất.

Nếu người được giới thiệu là cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.

Đối với nhân sự từ nơi khác phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 2 người có số phiếu ngang nhau thì chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để quyết định bổ nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

Liên quan đến thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó ở cơ quan, đơn vị trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức vụ đặc thù theo quy định riêng.

Quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ trong điều kiện để bổ nhiệm, người được bổ nhiệm phải có hồ sơ, lý lịch cá nhân, phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

Liên quan đến tuổi, cán bộ được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ.

Kiểm điểm tại chi bộ ai cũng trong sạch cả, sao vẫn sai phạm tày đình vậy?

Quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

“Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.

Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.

Theo VTV