Những con số ấn tượng từ nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12/11/2019 17:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Tính đến 31/10/2019, gần 15 triệu người đã tham gia Bảo hiểm xã hội, 85,238 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế khoảng, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9%.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2019, số người tham gia: Bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; Bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 488 nghìn người; Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp (Bảo hiểm thất nghiệp) khoảng 13,114 triệu người; Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm y tế) khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Đây là những con số hết sức ấn tượng sau nhiều nỗ lực của ngành bảo hiểm từ việc điều chỉnh các chính sách cho tới áp dụng công nghệ thông tin, tạo sự thuận lợi nhất để người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ.

Về số thu, trong tháng 10, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn ngành Bảo hiểm xã hội thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm.

Trong đó, thu Bảo hiểm xã hội 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu Bảo hiểm thất nghiệp 13.965 tỷ đồng, thu Bảo hiểm y tế 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 10, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đáng chú ý, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh (khám chữa bệnh) Bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 25.751 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi Bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi Bảo hiểm xã hội từ Quỹ Bảo hiểm xã hội 122.265 tỷ đồng, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 4.629 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 86.321 tỷ đồng. 

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Gần 25 thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ hưu trí, tử tuất được thiết kế theo hướng tiệm cận với nguyên tắc đóng - hưởng, từng bước hướng đến sự bình đẳng trong thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng;

Khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế; từng bước thực hiện thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trúc Diệp