Phát huy sức mạnh tổng hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

18/12/2020 15:52 Trúc Diệp
GDVN- Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, triển khai xây dựng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý.

Ngày 27/12/2017, Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp số 15498/QCPH-BQP-BHXH về việc thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong quân đội.

Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong Quân đội. ảnh minh họa: ĐH.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng đánh giá, sau 3 năm tổ chức thực hiện quy chế phối hợp, hai bên đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện quy chế;

Đã cụ thể hóa và quy định rõ nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong quân đội.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp nghiên cứu, tham gia các văn bản cụ thể hóa các quy định trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch, nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và kinh phí bảo đảm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã đưa vào kế hoạch công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chỉ đạo các đơn vị toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung tuyên truyền, phù hợp với thực tế công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

Thường xuyên trao đổi, thống nhất giữa Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, nhất là những trường hợp vướng khó.

Hai bên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, thông qua chương trình giám sát hằng năm của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với Bộ Quốc phòng; của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mà trực tiếp đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là thành viên Hội đồng quản lý, cùng các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện giám sát ở một số địa phương, tạo hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo hướng tích cực ở một số địa phương.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, triển khai xây dựng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng, tương thích với hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu bảo mật.

Bộ Quốc phòng đã thực hiện chuyển dữ liệu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định về Trung tâm Dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phối hợp quản lý…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định 9 công tác phối hợp, trong đó tiếp tục phổ biến Quy chế phối hợp tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để thống nhất thực hiện.

Phối hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của người lao động và hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, để tạo điều kiện cho BHXH Bộ Quốc phòng khai thác, sử dụng, làm cơ sở giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người lao động và thân nhân của họ, tránh trùng lặp, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong nghiện cứu xây dựng và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, trong đó có Dự án” Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý Bảo hiểm xã hội, của hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu quản lý đặc thù của Bộ Quốc phòng.

Hai bên phối hợp tham gia cùng Bộ Y tế và các Bộ, ngành sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với thực tiễn thực hiện, đồng bộ với quy định của các luật có liên quan. Phối hợp kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám, chữa bệnh, chuyển tuyến khám, chữa bệnh theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế của quân nhân ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Trúc Diệp