Trường cấp 2 Tân Nhựt, huyện Bình Chánh có nhiều sai phạm về tài chính

16/07/2020 06:23 Việt Dũng
GDVN- Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất nhiều sai phạm về tài chính tại trường trung học cơ sở Tân Nhựt.

Ngày 2/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Phú Lữ đã ký kết luận thanh tra số 265/KL-UBND, về kết quả thanh tra tại trường trung học cơ sở Tân Nhựt ở xã Tân Nhựt.

Kết luận thanh tra này đã chỉ ra rất nhiều sai phạm, thiếu sót của nhà trường về mặt tài chính. Cụ thể:

Năm 2018, nhà trường ban hành Quyết định công khai dự toán đầu năm 2018, công khai quyết toán cuối năm. Tổng số cuộc họp hội đồng sư phạm của nhà trường trong năm này là 6 cuộc, nhưng chỉ có 1 trên tổng số 6 cuộc họp công khai tài chính cuối năm học 2017 – 2018 (biên bản ngày 1/8/2018).

Năm 2019, nhà trường ban hành Quyết định công khai dự toán đầu năm 2019, công khai đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, quý III và IV của năm 2019.

Tổng số cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường trong năm này là 8 cuộc, nhưng chỉ có 4/8 cuộc họp có nội dung công khai tài chính, chỉ thực hiện công khai quyết toán cuối năm 2018, công khai số liệu thu chi đến thời điểm họp hội đồng sư phạm, không thực hiện công khai tình hình thu chi định kỳ hàng quý.

Năm học 2017 – 2018, trường không công khai nội dung chi đối với các khoản thu đến phụ huynh.

Trường trung học cơ sở Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (ảnh: P.L)

Năm học 2018 – 2019, trường không công khai kế hoạch thu – chi đến phụ huynh trong dịp đầu năm học này, không đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể là đối với các khoản thu: Bằng tốt nghiệp, Sách, đồng phục, Bảo hiểm xã hội, Ghế học sinh.

Theo giải trình từ phía nhà trường với đoàn thanh tra: Trường có công khai Kế hoạch thu – chi của năm học 2018 – 2019, bằng hình thức niêm yết tại bản tin trước cổng trường, gửi phiếu thông báo các khoản thu cho từng học sinh mang về gia đình, triển khai cụ thể trong phiên họp phụ huynh dịp đầu năm trước khi tổ chức thu.

Tuy nhiên, nhà trường lại không thể cung cấp hồ sơ, tài liệu giải trình để chứng minh có thực hiện trên thực tế.

Trong năm học 2018 – 2019, một số nội dung có trong Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức có quy định, nhưng lại không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ (Nguồn học phí công lập) như: Chi lương cho 1 bảo vệ 5,35 triệu đồng/tháng, nhân với 12 tháng.

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 đối với học phí công lập có quy định khoản chi công tác giảng dạy, phục vụ giảng dạy cho kế toán, giáo viên – nhân viên thấp hơn định mức chi đã được Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức thông qua.

Cụ thể là Nghị quyết của Hội nghị ghi rõ chi từ 700.000 – 800.000 đồng/tháng, nhưng Quy chế chi tiêu nội bộ của năm này lại chỉ chi 200.000 – 700.000 đồng/tháng.

Với nội dung trên, nhà trường giải trình: Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức diễn ra vào tháng 10/2018, là thời điểm này thu học phí của học sinh theo đúng quy định là 85.000 đồng/tháng, còn Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành tại thời điểm học phí thu của học sinh theo quy định là 30.000 đồng/tháng.

Qua kiểm tra hồ sơ, trường có thay đổi mức chi, nhưng không thông qua ý kiến của tập thể viên chức, người lao động. Tuy nhiên, trường lại thực hiện chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành.

Một số nội dung chi có công khai Kế hoạch thu – chi đến phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019, nhưng lại không đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đó là sổ liên lạc điện tử, tiền ăn bán trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, tiếng Anh bản ngữ, kỹ năng sống, học bơi, học nghề, thiết bị bán trú, phục vụ bán trú và vệ sinh bán trú.

Về các nội dung trên, Đoàn thanh tra của huyện Bình Chánh kết luận: Nhà trường đã không công khai đầy đủ tình hình sử dụng tài chính, như năm 2018 không công khai tình hình thu chi hàng quý, 6 tháng, năm 2019 không công khai tình hình thu chi quý 1 và quý 2.

Không công khai đầy đủ các khoản thu, nội dung và định mức chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa phù hợp với Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã đề ra, có khoản chi thấp hơn, có khoản thì Quy chế chi tiêu nội bộ không thể hiện.

Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng, Kế toán trong giai đoạn phụ trách và các cá nhân có liên quan.

Đoàn thanh tra đã đề nghị cần có tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của những người này, do đã để xảy ra các hạn chế, sai phạm như đã nêu ở trên.

Việt Dũng