Ưu tiên cung cấp dữ liệu mở mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao

11/04/2020 06:00
Nhật Minh
(GDVN) - Dữ liệu mở phải đảm bảo khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được; tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở...

Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước, một trong những nguyên tắc cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

Ưu tiên cung cấp dữ liệu mở mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao ảnh 1
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Ngoài ra, hoạt động cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc sau: Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ nội dung thông tin cơ quan nhà nước cung cấp; dữ liệu mở được cung cấp là dữ liệu được cập nhật mới nhất; dữ liệu mở phải có khả năng truy cập sử dụng được trên môi trường mạng;

Dữ liệu mở phải đảm bảo khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được; tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ liệu mở; dữ liệu mở ở định dạng mở; sử dụng dữ liệu mở là miễn phí.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

Không được bán dữ liệu mở đã được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước

Về quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, Nghị định nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình; cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong các sản phẩm, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở.

Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu nguyên trạng như được công bố; không bao gồm các hình thức trình bày và các thông tin phát sinh từ dữ liệu mở đã được cung cấp; cơ quan, tổ chức, cá nhân không được bán dữ liệu mở đã được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác.

Khi sử dụng dữ liệu mở trong sản phẩm, dịch vụ thương mại của mình phải cung cấp miễn phí dữ liệu mở kèm theo sản phẩm, dịch vụ thương mại đó.

Cơ quan nhà nước không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của cơ quan, tổ chức, cá nhân do việc sử dụng dữ liệu mở gây ra.

Về yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, Nghị định quy định: Không tiết lộ thông tin cá nhân; đánh giá và hạn chế nguy cơ, rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân khi kết hợp với các thông tin khác; bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ liệu mở gây ra hoặc rủi ro khi dữ liệu mở kết hợp với dữ liệu khác gây ra; danh mục dữ liệu mở được rà soát, sửa đổi (nếu có) theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần; dữ liệu mở đã công bố theo danh mục phải được cập nhật hoặc bổ sung (nếu có) trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được cung cấp qua các phương thức sau: Cung cấp dữ liệu được đóng gói và cho phép tổ chức, cá nhân tải về sử dụng; cung cấp dữ liệu thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu mở phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia.

Nhật Minh