Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

20/08/2019 00:23 Theo Báo Tin Tức
(GDVN) - Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn dân.

Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ. 

Cách mạng tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.
Theo Báo Tin Tức