Thưởng và phạt trong giáo dục

Thưởng và phạt trong giáo dục
(GDVN) - Thưởng hay phạt, đều có mục đích chung, giáo dục con người trở nên hoàn thiện, theo chuẩn mực đạo đức xã hội.