Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017.

Mục tiêu chung của Đề án là Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Học viện.

Học viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, Học viện quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Học viện.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tự chịu trách nhiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. ảnh: website nhà trường.

Bên cạnh đó, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Học viện, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

Đồng thời, quyết định chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; thiết kế, in phôi bằng, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chuẩn đầu ra mà Học viện đã cam kết.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Học viện quyết định và chịu trách nhiệm về cơ cấu tổ chức của Học viện và các đơn vị trực thuộc; thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Quyết định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự làm công tác quản lý của Học viện do Hội đồng Học viện thông qua. Hội đồng Học viện bầu Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Học viện; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Học viện.

Học viện cũng quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng Học viện thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Học viện; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viện thu học phí với mức bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015 - 2016 là 13 triệu đồng/sinh viên/năm học, năm 2016 - 2017 là 14 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Ngọc Quang
Từ khóa :
đại học , sinh viên , tuyển sinh , đào tạo , học phí , thạc sĩ , năm học , học tập , học viện nông nghiệp , thủ tướng , đổi mới giáo dục
Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác