Đại học số là gì?

Đại học số là gì?
GDVN- Đại học số là dựa trên kiến thức chuyên môn cốt lõi trong lĩnh vực, các phương pháp luận chung, có cấu hình để đáp ứng mọi nhu cầu của trường Đại học.