Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

22/11/2019 22:56
An Nhiên
(GDVN) - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Ngày 21/11/2019, Chính phủ ra Quyết định số 1676/QĐ-TTg ban hành Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân. 

Cần đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.
Cần đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội mới.

Về nội dung tuyên truyền, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn.

Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội; đoạn phim ngắn…).

Về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nội dung đổi mới đã phân định rõ trách nhiệm trong tuyên truyền bảo hiểm xã hội như sau: Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội.

Đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Người lao động cần chủ động tố cáo doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động cần chủ động tố cáo doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đổi mới về hình thức tuyên truyền, tăng cường tiếp cận tuyên truyền bảo hiểm xã hội dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch.

Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

Lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Một trong những giải pháp đáng chú ý mà Đề án đưa ra là hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội. Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội trong phạm vi quản lý: Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội là cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Cụ thể, xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn; kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn; có hình thức động viên, khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, sẽ tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội. Chủ động nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội nhằm dự báo các khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp phòng tránh, xử lý khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội nếu xảy ra.

Chủ động thông tin, tuyên truyền nhằm xử lý kịp thời những khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội. Tích cực tuyên truyền sau khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Công tác tuyên truyền liên tục đổi mới.
Công tác tuyên truyền liên tục đổi mới.

Đồng bộ nhiều giải pháp để đạt kết quả tốt nhất

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Bảo hiểm xã hội: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Bảo hiểm xã hội; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

Tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân: Đề án đưa ra là hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách Bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội hàng năm và từng giai đoạn: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội hàng năm.

Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội: Cơ quan quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền Bảo hiểm xã hội.

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội trong phạm vi quản lý: Tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội là cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền Bảo hiểm xã hội: Cụ thể, xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền Bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền Bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Có hình thức động viên, khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội.

Tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội: Chủ động nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách Bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội nhằm dự báo các khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp phòng tránh, xử lý khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội nếu xảy ra.

Chủ động thông tin, tuyên truyền nhằm xử lý kịp thời những khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội. Tích cực tuyên truyền sau khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống Bảo hiểm xã hội.

An Nhiên