Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thầy cô nên biết?

30/08/2023 08:42
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, bao gồm: Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc;

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Đại học Quốc gia và Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia; tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời điểm nhận hồ sơ và thời hạn thẩm định hồ sơ.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vnẢnh minh họa: giaoduc.net.vn

Dự thảo này có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Yêu cầu đối với việc xét tặng thi đua, khen thưởng (Điều 3)

Theo dự thảo, việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân.

Cá nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, hạng viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên và phải có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng; tập thể có thời gian chính thức hoạt động từ 10 tháng trở lên trong năm xét thưởng được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Cá nhân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong thời gian từ 03 năm trở xuống việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do cơ quan, đơn vị, điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động biệt phái).

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 5)

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các cá nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Điều 6)

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các đơn vị quy định tại điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Điều 7)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các đơn vị quy định tại điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 9)

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng cho cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân công tác tại các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này: Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

- Cá nhân công tác tại các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này: Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; hoặc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục;

- Cá nhân quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư này: Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh;

- Cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này: Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cơ quan quản lý trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận;

- Cá nhân quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này: Có thời gian công tác tại đơn vị từ 10 năm trở lên (05 năm trở lên đối với đơn vị đề nghị khen thưởng 10 năm thành lập); có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn);

- Cá nhân công tác tại các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này trong 05 năm trước khi nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen;

- Việc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cá nhân (đã mất) mà đang trong quá trình xét khen thưởng ở Hội đồng - Thi đua khen thưởng cơ sở hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Điều 10)

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân trong ngành Giáo dục Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách công tác quản lý giáo dục tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương) có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên.

Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Trường hợp cá nhân đã nghỉ hưu sau 01 năm từ ngày có quyết định nghỉ hưu thì không thuộc đối tượng xét tặng.

- Cá nhân ngoài ngành Giáo dục Đã đảm nhiệm chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; hoặc có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo và tham gia ban hành cơ chế chính sách, tổ chức các hoạt động giúp đỡ ngành Giáo dục; xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận.

- Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được tặng Bằng và được thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở.

Bạn đọc có thể xem toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục TẠI ĐÂY.

Cao Nguyên