Các tiêu chí văn hóa ứng xử trong trường học ở An Giang

14/01/2019 09:41 KHÁNH VĂN
(GDVN) - Đồng thời nêu cao trách nhiệm quản lý và vai trò nêu gương của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trước học sinh và phụ huynh.

Căn cứ Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai trong ngành giáo dục và đào tạo và gửi đến tất cả các đơn vị trường học trong toàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo với các mục tiêu:

100% trường học ở An Giang sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử ( Ảnh minh họa: TTXVN)

 Giai đoạn 2018-2020:

100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường với.

Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

 Giai đoạn 2021-2025:

100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường.

100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

 Để thực hiện được mục tiêu cụ thể, Kế hoạch của Sở cũng đã đưa ra những phương hướng như sau:

 Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học;

An Giang sẽ nặng tay xử lý vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo

Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử;

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử ;

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Việc tổ chức thực hiện, Sở cũng đã yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong toàn tỉnh, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, đảm bảo thực hiện hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học.

Đồng thời nêu cao trách nhiệm quản lý và vai trò nêu gương của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trước học sinh và phụ huynh. Tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử và hành vi ứng xử văn hóa trong trường học.

Phòng chống tác hại tiêu cực từ internet, trò chơi trực tuyến đối với học sinh. Tuyên truyền các hành vi văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử, lời nói, cử chỉ đẹp, lối sống văn minh, lịch sự, mô hình văn hóa ứng xử cho thiếu nhi, đội viên, đoàn viên.

Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội để thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học và cộng đồng; tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc xây dựng và thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.

Tổ chức Sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; Tổng kết Đề án vào năm 2025 để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

KHÁNH VĂN