Cán bộ vi phạm quy chế thi có thể bị hạ bậc lương, buộc thôi việc

01/06/2020 13:24 Tùng Dương
GDVN- Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quy định cụ thể việc xử lý cán bộ tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan vi phạm Quy chế thi.

Cụ thể, người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm Quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi) sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

Ngoài các hình thức xử lý nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền có thể cấm đảm nhiệm những công việc có liên quan đến thi từ 1 đến 5 năm. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương