Đại học vùng phải chịu trách nhiệm về tuyển sinh

27/05/2020 10:07 Linh Hương
GDVN- Đại học vùng được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh và là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng.

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, có hiệu lực thi hành từ 29/6/2020.

Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại học Thái Nguyên là đại học vùng - Ảnh website nhà trường

Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học vùng đặt trụ sở; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học vùng có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ cộng đồng.

Cơ cấu tổ chức của đại học vùng thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, bao gồm:

1. Hội đồng đại học vùng;

2. Giám đốc đại học vùng; phó giám đốc đại học vùng;

3. Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);

4. Trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường thuộc đại học vùng, ban chức năng; tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác;

5. Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại học vùng.

Theo Luật sửa đổi, mô hình đại học quốc gia và đại học vùng có thay đổi?
Theo Luật sửa đổi, mô hình đại học quốc gia và đại học vùng có thay đổi?

Về chương trình đào tạo, giáo trình, Thông tư nêu rõ: Đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định.

Đại học vùng được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng; đồng thời, là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng.

Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu xã hội và nguồn lực trong toàn đại học vùng, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Đại học vùng được tiếp nhận người học trong nước và người nước ngoài từ các cơ sở giáo dục, đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu tại đại học vùng theo quy định của pháp luật. Người học của đại học vùng có nhiệm vụ, quyền và được hưởng chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.

Đại học vùng và các đơn vị thành viên của đại học vùng thiết kế mẫu văn bằng giáo dục đại học, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Linh Hương