Danh sách 28 ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

15/06/2019 07:04 Thùy Linh
(GDVN) - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Giáo sư Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN V/v Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

Quyết định được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký ngày 5/6 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quyết định vừa được công bố, 28 ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cũng là chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành và liên ngành.

Trước đó, theo Quyết định số 1814 của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

Danh sách 28 Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: 

Thùy Linh