Giáo viên chưa đạt chuẩn có thể bị tinh giản biên chế?

31/08/2020 05:50 BÙI NAM
GDVN- Giáo viên nào cần phải đào tạo, giáo viên nào sẽ bị tinh giản biên chế là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm.

Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ 01/7/2020 theo đó trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên đã được nâng lên tương ứng giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm, giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông là đại học sư phạm.

Việc Luật mới đã có hiệu lực theo đó sẽ có hàng trăm ngàn giáo viên chưa đạt chuẩn cần phải đào tạo lại hoặc phải sắp xếp bố trí công việc khác phù hợp hoặc phải tinh giản biên chế cho phù hợp.

Giáo viên nào cần phải đào tạo, giáo viên nào sẽ bị tinh giản biên chế là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm.

Mới nhất, ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Tại thông tư này quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 nhưng không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Đối với giáo viên không đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo

Tại “Điều 3. Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

1. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

2. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

3. Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

4. Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.”

Ở nội dung trên tại mục 1 có nội dung đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên xếp loại đạt trở lên.

Tuy nhiên tại Công văn số: 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giáo viên được xếp chuẩn nghề nghiệp ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

Ở Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân để xếp loại đạt phải: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân.

Do đó, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục mới khi xếp chuẩn nghề nghiệp giáo viên chỉ có thể ở mức chưa đạt.

Đối với cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn

Tại “Điều 4. Sử dụng cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

1. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại chất lượng công chức, viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm.

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm, nhưng vì 6% lương nên phải cố thêm
Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm, nhưng vì 6% lương nên phải cố thêm

Sau khi kết thúc nhiệm kì, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mà bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục đến khi nghỉ hưu theo quy định.

2. Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại chất lượng công chức, viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục.

3. Cán bộ quản lý giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

4. Cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.”

Trên đây là các phương án sử dụng, quản lý cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020.

BÙI NAM