Hà Nội tăng học phí để góp phần thực hiện cải cách tiền lương

04/07/2017 06:27 Trinh Phúc
(GDVN) - "Theo mức thu mới, tổng số thu học phí dự kiến đạt 635,339 tỷ đồng, tăng 178,209 tỷ đồng so với năm học 2016 - 2017".

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, ngày 3/7, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trình bày tờ trình trình Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - ông Nguyễn Hữu Độ (ảnh Trinh Phúc).

Theo đó, trong năm học 2016 - 2017, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND.

Theo đó, mức thu ở vùng thành thị là 80.000 đồng/tháng/học sinh; ở vùng nông thôn là 40.000 đồng/tháng/học sinh và ở miền núi là 10.000 đồng/tháng/học sinh.

Với mức thu trên, trong năm học 2016 - 2017, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của thành phố vào khoảng 475,130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số chi.

Trường phổ thông nào ở Hà Nội là chất lượng cao, có học phí riêng?

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức khoảng 8.521,625 tỷ đồng.

Mặc dù, nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập nhưng mức thu học phí hiện nay vẫn ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ.

Các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương nên kinh phí còn lại để chi hỗ trợ phục vụ dạy và học rất hạn hẹp.

So với một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đồng bằng sông Hồng, mức thu học phí của Hà Nội ở mức thấp nên chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Mức học phí năm học 2017 - 2018 tăng ở cả ba vùng thành thị, nông thôn và miền núi (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).

Theo Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thông qua, trong năm học 2017 - 2018, mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập sẽ được điều chỉnh tăng như sau:

Ở vùng thành thị, mức thu học phí năm học 2017 - 2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng so với năm học trước);

Ở vùng nông thôn, mức thu là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng so với năm học trước) và ở vùng miền núi, mức thu là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng so với năm học trước).

Tăng tiền cho giáo dục để thực hiện chương trình phổ thông mới

Một phần số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2017 - 2018 với mức thu học phí năm học 2016-2017) sẽ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dùng để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Theo mức thu mới, tổng số thu học phí dự kiến đạt 635,339 tỷ đồng, tăng 178,209 tỷ đồng so với năm học trước, trong đó:

Khu vực thành thị tăng 109,321 tỷ đồng, khu vực nông thôn tăng 68,322 tỷ đồng và khu vực miền núi tăng 0,566 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương.

Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, trình Hội đồng Nhân dân thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018 - 2019 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định.

Đến năm học 2020 -2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến năm học 2020 - 2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận;

Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học;

Quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Trinh Phúc