Người thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm lần đầu

03/04/2017 07:00 Linh Hương
(GDVN) - Nội dung này được quy định tại thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp.

Tại thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội quy định:

Người thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm đối với vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ 2; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất.

Trừ trường hợp quy định như trên, việc xử lý người học vi phạm trong khi dự kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun, thi tốt nghiệp được thực hiện như sau:

Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với người học phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với người học khác trong giờ kiểm tra, thi.

Xử lý người học trung cấp, cao đẳng vi phạm về thi, kiểm tra (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với người học vi phạm một trong các lỗi sau:

Đã khiển trách 1 lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định tại giờ kiểm tra, thi đó;

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác;

Bộ Lao động quy định thời gian tối đa đào tạo cao đẳng, trung cấp

(GDVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng.

Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác, những bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau.

Nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì được hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý.

Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: áp dụng đối với người học vi phạm một trong các lỗi sau:

Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng trong giờ kiểm ta, thi vẫn tiếp tục vi phạm quy định trong giờ kiểm tra, thi đó;

Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép đem vào phòng thi;

Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa người học khác;

Viết, vẽ bậy lên bài kiểm tra, bài thi;

Viết bài kiểm tra, bài thi trên giấy không đúng quy định của trường;

Dùng bài kiểm tra, bài thi của người khác để nộp;

Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả kiểm tra, thi;

Người học sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ luật như trong khi làm bài kiểm tra, bài thi.

Linh Hương