Quảng Nam bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp chương trình mới

19/03/2019 06:16 AN NGUYÊN
(GDVN) - Ngành giáo dục Quảng Nam phải xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp.

Ngày 18/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi ngành giáo dục và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quảng Nam yêu cầu ngành giáo dục rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học.

Theo đó, tỉnh này giao sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tổ chức biên soạn nội dung giáo dục những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp.

Trong tương lai sinh viên sư phạm sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn

Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông của toàn tỉnh.

Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Lập dự toán kinh phí, đồng thời lồng ghép với nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án đảm bảo hiệu quả và sử dụng đúng mục đích, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; 

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới;

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đào tạo giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới như thế nào?

Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; 

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát; hỗ trợ, đôn đốc. Hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố/thị xã thực hiện chỉ đạo phòng giáo dục thực hiện các nội dung cần thiết để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

AN NGUYÊN