Tại Hà Nội, cấp trên đánh giá hiệu trưởng, giáo viên không được tham gia

04/04/2019 06:08 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức đánh giá hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Theo quy định, việc xếp loại sẽ làm căn cứ để hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực;

Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo nhà trường, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc xếp loại hiệu trưởng không cho giáo viên tham gia liệu có đảm bảo dân chủ trong trường học (ảnh minh họa - nguồn báo tuổi trẻ).

Việc xếp loại cũng để làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông;

Xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

Làm căn cứ để các phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng, giáo viên thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập phát triển phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường.

Hiệu trưởng không còn là công chức, càng dễ thanh lọc, sa thải

Theo kế hoạch, việc quy định về phân cấp đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức đánh giá phó hiệu trưởng và giáo viên;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức đánh giá hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức đánh giá hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, thời gian đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn bắt đầu từ năm học 2018 – 2019 và chu kỳ đánh giá như sau:

Hàng năm, trước 30/5: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên tự đánh giá; tổng hợp kết quả tự đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên;

Hai năm một lần (bắt đầu từ năm 2019): Trước ngày 30/5: Các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn;

Tổng hợp, đề nghị đánh giá đối với hiệu trưởng, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng và giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý;

Trước 15/6: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức đánh giá hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thuộc Sở;

Trước ngày 30/6: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên toàn Ngành gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều ý kiến về chương trình mới gửi Bộ trưởng Nhạ!

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho rằng, trong năm học 2018 – 2019, trước ngày 15/4/2019: Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức tập huấn đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn tới các phòng giáo dục và đào tạo;

Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở;

Trước ngày 29/4, Phòng giáo dục quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn.

Trước ngày 29/4/, phòng giáo dục và đào tạo quân, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc phòng giáo dục và đào tạo đánh giá cán bộ và giáo viên theo chuẩn;

Trước ngày 30/5, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn; tổng hợp, đề nghị đánh giá đối với hiệu trưởng, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng và giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý.

Trước ngày 15/6, Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

Trước ngày 30/6/2019: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên  toàn ngành về ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trinh Phúc