Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong giáo dục chuyên nghiệp

03/10/2016 14:00 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là yêu cầu quan trọng tại văn bản 4750/BGDĐT-GDCN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp được Bộ Giáo dục ban hành.

Văn bản này ra đời nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; giữ ổn định quy mô đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân lực thuộc giáo dục chuyên nghiệp.

Đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện 6 nhiệm vụ:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính về giáo dục chuyên nghiệp;

Thực hiện rà soát, quy hoạch và tái cấu trúc các trường gắn với việc rà soát, quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đã bảo đảm yêu cầu về kiểm định chất lượng;

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo; bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục chuyên nghiệp;

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục chuyên nghiệp;

Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cải cách hành chính.

Trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội) từng xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đào tạo. ảnh: GDVN,

Đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng thực hiện 3 nhiệm vụ:

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý theo ngành nghề đào tạo.

Đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hành chính và sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cái cách hành chính.

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để có cơ chế, chính sách phù hợp và thực hiện đầy đủ kịp thời về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tại văn bản này cũng đặt ra yêu cầu đối với tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của ngành; Tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Ngọc Quang