Lấy phiếu tín nhiệm – có hay không chuyện “bấm nút hộ”?

18/11/2014 06:40 XUÂN DƯƠNG
(GDVN) - Cộng số phiếu bầu của ba mức thì thấy rằng có Đại biểu Quốc hội không bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh. Không biết vì sao lại vậy ?

Sau khi bài báo Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm - “ba keo mèo mở mắt” được đăng, độc giả Đinh Nguyên đã có bình luận như sau:

Đinh Nguyên: 17/11/14 13:22 "Hãy thử làm một phép tính cộng số phiếu bầu của ba mức thì thấy rằng có Đại biểu QH không bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh. Không biết vì sao lại vậy ..."

Dễ dàng kiểm chứng ý kiến này khi so sánh kết quả công bố trên một số báo điện tử, dưới đây là kết quả trên vtc.vn. Tổng hợp từ các nguồn thông tin, có thể nêu một số nhận xét sau:

1. Có 03 chức danh chỉ nhận được 480 phiếu, 02 chức danh 481 phiếu, 09 chức danh 482 phiếu, 16 chức danh 483 phiếu, 07 chức danh 484 phiếu và 13 chức danh 485 phiếu.

2. Từ số phiếu thay đổi trong đợt bỏ phiếu này, có thể có khả năng:

a. Số đại biểu tham gia bỏ phiếu không cố định, lúc ít nhất là 480 người, lúc nhiều nhất là 485 người.

b. Số đại biểu tham gia là cố định nhưng có những phiếu không hợp lệ dẫn tới tỷ lệ bầu không ai đủ 100%

Để bảo đảm tính chính xác, khách quan, tránh những suy luận không cần thiết, đề nghị  Văn phòng Quốc hội công bố các con số chính xác gồm:

- Số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu

- Vì sao có sự thay đổi tổng số phiếu giữa các chức danh

- Vì sao tỷ lệ phần trăm không vị nào đạt 100% trên tổng số phiếu bầu

- Có hay không tình trạng giống như Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: “Cùng một dự án luật nhưng số lượng đại biểu tham gia biểu quyết thay đổi liên tục, có nghĩa là người ta biểu quyết hộ, lúc bấm giúp, lúc quên. Phải có quy định nào không cho bấm nút biểu quyết hộ”.

TT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Tổng

Tỷ lệ (%)

10

Ông Trần Văn Hằng

284

57,14

183

36,82

13

2,62

480

96,58

1

39

Ông Trần Đại Quang

264

53,12

166

33,4

50

10,06

480

96,58

2

48

Ông Trương Hòa Bình

205

41,25

225

45,27

50

10,06

480

96,58

3

44

Ông Đinh La Thăng

362

72,84

91

18,31

28

5,63

481

96,78

1

45

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

97

19,52

192

38,63

192

38,63

481

96,78

2

4

Ông Uông Chu Lưu

344

69,22

124

24,95

14

2,82

482

96,99

1

7

Ông Huỳnh Ngọc Sơn

295

59,36

159

31,99

28

5,63

482

96,98

2

16

Bà Trương Thị Mai

365

73,44

104

20,93

13

2,62

482

96,99

3

19

Ông Ksor Phước

302

60,76

164

33

16

3,22

482

96,98

4

29

Ông Nguyễn Văn Bình

323

63,99

118

23,74

41

8,25

482

95,98

5

34

Ông Vũ Huy Hoàng

156

31,39

224

45,07

102

20,52

482

96,98

6

36

Ông Nguyễn Văn Nên

200

40,24

243

48,89

39

7,85

482

96,98

7

42

Ông Nguyễn Bắc Son

136

27,36

267

53,72

79

15,9

482

96,98

8

46

Ông Huỳnh Phong Tranh

170

34,21

244

49,09

68

13,68

482

96,98

9

6

Bà Tòng Thị Phóng

325

65,39

127

25,55

31

6,24

483

97,18

1

8

Ông Phan Xuân Dũng

212

42,66

248

49,9

23

4,63

483

97,19

2

11

Ông Nguyễn Đức Hiền

225

45,27

228

45,88

30

6,04

483

97,19

3

12

Ông Phùng Quốc Hiển

315

63,38

148

29,78

20

4,02

483

97,18

4

14

Ông Nguyễn Kim Khoa

290

58,35

174

35,01

19

3,82

483

97,18

5

15

Ông Phan Trung Lý

311

62,58

145

29,18

27

5,43

483

97,19

6

17

Bà Nguyễn Thị Nương

272

54,73

183

36,82

28

5,63

483

97,18

7

18

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

303

60,97

154

30,99

26

5,23

483

97,19

8

20

Ông Đào Trọng Thi

224

45,07

220

44,27

39

7,85

483

97,19

9

25

Ông Vũ Văn Ninh

202

40,64

246

49,5

35

7,04

483

97,18

10

30

Bà Phạm Thị Hải Chuyền

108

21,73

256

51,51

119

23,94

483

97,18

11

31

Ông Hà Hùng Cường

200

40,24

234

47,08

49

9,86

483

97,18

12

40

Ông Nguyễn Minh Quang

85

17,1

287

57,75

111

22,33

483

97,18

13

41

Ông Nguyễn Quân

105

21,13

313

62,98

65

13,08

483

97,19

14

43

Ông Phùng Quang Thanh

313

62,98

129

25,96

41

8,25

483

97,19

15

47

Ông Bùi Quang Vinh

351

70,62

112

22,54

20

4,02

483

97,18

16

1

Ông Trương Tấn Sang

380

76,46

84

16,9

20

4,02

484

97,38

1

9

Ông Nguyễn Văn Giàu

317

63,78

155

31,19

12

2,41

484

97,38

2

13

Ông Nguyễn Văn Hiện

203

40,85

245

49,3

36

7,24

484

97,39

3

21

Ông Nguyễn Tấn Dũng

320

64,39

96

19,32

68

13,68

484

97,39

4

35

Ông Phạm Vũ Luận

133

26,76

202

40,64

149

29,98

484

97,38

5

37

Ông Cao Đức Phát

206

41,45

224

45,27

54

10,87

484

97,59

6

38

Ông Giàng Seo Phử

127

25,55

262

52,72

95

19,11

484

97,38

7

2

Bà Nguyễn Thị Doan

302

60,76

168

33,8

15

3,02

485

97,58

1

3

Ông Nguyễn Sinh Hùng

340

68,41

93

18,71

52

10,46

485

97,58

2

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

390

78,47

86

17,3

9

1,81

485

97,58

3

22

Ông Vũ Đức Đam

257

51,71

196

39,44

32

6,44

485

97,59

4

23

Ông Hoàng Trung Hải

225

45,27

226

45,47

34

6,84

485

97,58

5

24

Ông Phạm Bình Minh

320

64,39

146

29,38

19

3,82

485

97,59

6

26

Ông Nguyễn Xuân Phúc

356

71,63

103

20,72

26

5,23

485

97,58

7

27

Ông Hoàng Tuấn Anh

93

18,71

235

47,28

157

31,59

485

97,58

8

28

Ông Nguyễn Thái Bình

98

19,72

233

46,88

154

30,99

485

97,59

9

32

Ông Trịnh Đình Dũng

236

47,48

201

40,44

48

9,66

485

97,58

10

33

Ông Đinh Tiến Dũng

247

49,7

197

39,64

41

8,25

485

97,59

11

49

Ông Nguyễn Hòa Bình

207

41,65

235

47,28

43

8,65

485

97,58

12

50

Ông Nguyễn Hữu Vạn

105

21,13

318

63,98

62

12,47

485

97,58

13

Nguồn trích dẫn:

[1]http://vtc.vn/truc-tiep-quoc-hoi-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-50-chuc-danh.2.516130.htm

XUÂN DƯƠNG