Đón Tết kiểu... du học sinh

Đón Tết kiểu... du học sinh
Thiếu lá dong gói bánh chưng, không có mai đào lại vẫn phải lo việc học, nhưng các bạn du học sinh luôn biết cách xoay xở để có thể đón Tết như ở chính quê mình