Mức đóng bảo hiểm xã hội chính thức theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2023

29/06/2023 10:48
Vương Thuỷ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân về việc hướng dẫn thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2023, bao gồm:

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng quy định tại Điều 2 làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp làm căn cứ đóng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc mà trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc trước khi hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

Đã có quá trình tham gia, đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định;

Chưa tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đối tượng nêu trên đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở (mới) là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/7/2023, mức cao nhất là 36.000.000 đồng/tháng (1.800.000 đồng/tháng x 20 lần).

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế: từ ngày 01/7/2023 mức đóng bảo hiểm y tế tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 01/7/2023 thì từ ngày 01/7/2023 cơ quan bảo hiểm xã hội điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: từ ngày 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ bảo hiểm y tế theo thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 01/7/2023 thì cả người tham gia bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 01/7/2023 mà người tham gia bảo hiểm y tế đã đóng bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở quy định và nội dung hướng dẫn nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức ủy quyền thu; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình về tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2023 để công tác tổ chức, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Vương Thuỷ