Lợi nhuận bán sách VNEN chảy vào túi ai?

Lợi nhuận bán sách VNEN chảy vào túi ai?
(GDVN) - Làm cách nào để Bộ Giáo dục và Đào tạo ngăn ngừa tiêu cực phát sinh, ví dụ như dùng "% hoa hồng" để tác động vào quyết định tiếp tục VNEN tại các địa phương?