Nhiều nội dung liên quan đến HĐT, kiểm định được Bộ GD lấy ý kiến để sửa đổi

11/04/2023 06:33
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin chi tiết những điều, khoản được sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước và các cơ sở giáo dục đại học về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các cơ quan đến trước ngày 28/4/2023.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin chi tiết những điều, khoản được sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2019/NĐ-CP để độc giả tiện theo dõi như sau:

Đối với kiểm định chất lượng, dự thảo đưa ra nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học

1. Điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam được thực hiện theo quy định của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam, thu hồi quyết định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, quy định liên quan khác về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học bao gồm:

a) Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo yêu cầu của cơ sở giáo dục hoặc tổ chức có thẩm quyền, cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; giám sát, đánh giá việc cơ sở giáo dục đại học thực hiện các khuyến nghị, đề xuất duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đưa ra trong báo cáo đánh giá ngoài.

Việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

b) Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; về giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giải trình, báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

c) Công khai quyết định cho phép hoạt động hoặc quyết định công nhận hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; quyết định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hoặc quyết định thu hồi quyết định công nhận hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (nếu có). Công khai quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách kiểm định viên, kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Cập nhật thông tin, dữ liệu về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12, gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm, kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo và các đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam có trách nhiệm: xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy; bồi dưỡng, sử dụng, quản lý kiểm định viên; ban hành các văn bản nội bộ để tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hà An