Sắp tới tuyển dụng giáo viên có thể không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

05/02/2020 06:24
BÙI NAM
(GDVN) - Sắp tới đây khi tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm công chức, viên chức sẽ giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân vừa ký Quyết định số 69/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật vào thời điểm 01/7/2020.

Theo đó, việc xây dựng các nghị định phải bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Kế thừa quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức.

Có rất nhiều điểm mới tuy nhiên có 2 nội dung được mọi cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên quan tâm đó là sắp tới đây khi tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm,… sẽ giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Sắp tới tuyển dụng giáo viên có thể không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL/Dangcongsan.vn)
Sắp tới tuyển dụng giáo viên có thể không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL/Dangcongsan.vn)

Giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Thay thế Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức;

Các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (07 thông tư); quy định chi tiết khoản 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung;

Rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch;

Rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch viên chức

Thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (05 thông tư); quy định chi tiết khoản 2 Điều 2;

Rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Chứng chỉ ngoại ngữ có cần thiết cho giáo viên không?
Chứng chỉ ngoại ngữ có cần thiết cho giáo viên không?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trong tháng 4/2020.

Tuy nhiên lưu ý đây là việc giảm thiểu quy định trong tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch,… nhưng trong quá trình công tác mọi người phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu hội nhập, đổi mới theo chỉ thị Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” ban hành kèm theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019.

Theo đó, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025: 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định;

Đến năm 2030, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến hết năm 2030: 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; Quyết định 1659/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2019.

Đây là vấn đề cấp bách trong hội nhập và phát triển tuy nhiên việc thực hiện để đạt là vấn đề không hề dễ dàng, cần có sự nỗ lực rất cao của toàn thể lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ giáo viên.

BÙI NAM