Đề nghị 6 bộ, ngành điều trần về phòng, chống tham nhũng

05/02/2013 15:29
Ít nhất có 6 bộ, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán và đặc biệt là Thanh tra Chính phủ sẽ phải cung cấp thông tin trong phiên điều trần về phòng, chống tham nhũng sẽ được tiến hành ngay trong tháng 5.2013.