Lệnh của Dân, làm thì sống, chống thì…

11/04/2018 07:39
(GDVN) - Có lẽ trên thế giới này, khó tìm được những quốc gia mà tỷ lệ công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhiều tương đương Việt Nam.