Giáo viên đừng mơ thưởng Tết nữa

23/01/2019 06:39
(GDVN) - “Giáo viên thì làm gì có thưởng tết bởi đó không phải là ngành nghề sản xuất nhưng đời sống các thầy, cô quá khó khăn, cần có giải pháp tiền lương căn bản".

Không trả lương cào bằng

23/11/2017 06:29
(GDVN) - Trả lương phải theo cấp bậc, vị trí việc làm. Đề cao trách nhiệm trả lương của người đứng đầu, người sử dụng lao động gắn với năng lực.