Du học nước ngoài - sự đầu tư đúng đắn.

25/06/2012 10:00
(GDVN) - Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu hiện nay, rõ ràng khi đi du học, bạn đang tiến hành một cuộc đầu tư. Đó là một cuộc đầu tư mà bạn thu được có số lãi cực lớn. Số lãi đó tỉ lệ thuận với sự phát triển về chất và lượng trong bạn.