La Gi không giải quyết chuyển công tác của viên chức tại các cơ sở giáo dục

29/07/2019 06:21 Phan Tuyết
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã không giải quyết nhu cầu chuyển công tác theo đơn đề nghị chuyển công tác của viên chức tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 22/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận đã kí công văn số: 1737/UBND-NV về việc xem xét, giải quyết nhu cầu chuyển công tác gửi tới Phòng Nội vụ, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn thị xã.

Công văn về việc xem xét, giải quyết nhu cầu chuyển công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận (Ảnh tác giả)

Công văn nêu rõ: Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc chuyển công tác đối với viên chức tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã như sau:


Thuyên chuyển công tác, nỗi khổ hàng năm của nhiều thầy cô

1. Đối với việc chuyển công tác trong thị xã: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã không giải quyết nhu cầu chuyển công tác theo đơn đề nghị chuyển công tác của viên chức tại các cơ sở giáo dục.

2. Việc chuyển công tác đối với giáo viên và nhân viên trường học được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã quyết định khi có yêu cầu điều tiết biên chế hoặc yêu cầu về nhân sự hoặc chuyển công tác đối với các trường hợp thuộc diện định kỳ phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

3. Đối với viên chức có nhu cầu chuyển công tác đến các đơn vị khác ngoài thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ xem xét, thống nhất chuyển công tác đối với những trường hợp có ý kiến đồng ý tiếp nhận của cơ quan nơi viên chức xin chuyển đến và ý kiến thống nhất chuyển công tác của Hiệu trưởng đơn vị nơi viên chức đang công tác.

4. Giao Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục hướng dẫn đối với những trường hợp có nhu cầu chuyển công tác để thực hiện đúng.

Phan Tuyết