Xử lý sau thanh tra sai phạm ĐH Kinh tế Quốc dân

29/12/2012 07:23
Theo GDTĐ
Thực hiện kết luận thanh tra số 1255/KL-BGDĐT ngày 05/12/2012 của Bộ GD&ĐT đối với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Vụ, Cục, Thanh tra chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp triển khai các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị.
Cụ thể, Vụ Tổ chức các bộ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Trường; hướng dẫn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến những thiếu sót, sai phạm thuộc 4 nhóm vấn đề đã nêu trong Kết luận thanh tra và đề xuất phương án xử lý kỷ luật theo đúng quy định pháp luật (hoàn thành trong tháng 2/2013).
Chủ trì, phối hợp với Vụ KHTC tham mưu tổng kết mô hình các trường trực thuộc được giao tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ của trường đại học.

Xử lý sau thanh tra sai phạm ĐH Kinh tế Quốc dân ảnh 1
Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm tại ĐH Kinh tế Quốc dân.
Vụ Kế hoạch tài chính tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới công tác quyết toán hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc và cơ chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu – chi tài chính của các đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả đảm bảo tốt chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; Giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về các nội dung liên quan đến công tác tài chính của Trường. Phối hợp với Vụ TCCB tham mưu tổng kết mô hình các trường trực thuộc được giao tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn về việc thu - chi của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Cục CSVC&TBTH, ĐCTE giám sát, đôn đốc Trường trong việc thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra về trách nhiệm chủ đầu tư đối với nhà Trung tâm đào tạo và các nội dung liên quan đến công tác XDCB, mua sắm thiết bị. Tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc; tham mưu ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực đầu tư, XDCB; mua sắm trang thiết bị.
Vụ GDĐH: Giám sát Trường trong việc thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến nội dung đào tạo; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với Trường ĐH Tây Bắc.
Vụ KHCN & Môi trường: Rà soát việc triển khai thực hiện đề tài khoa học của Trường, tập trung vào các nội dung: tiến độ thực hiện, công tác thanh toán, quyết toán kinh phí đề tài theo quy định 
Ngoài các nội dung đã quy định thời gian cụ thể; các nội dung còn lại, các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong tháng 3/2013. Giao Thanh tra làm đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sau thanh tra; thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả xử lý của các đơn vị và của Trường.
Theo GDTĐ