Giáo sư, phó giáo sư được hưởng những "bổng lộc" gì?

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Giáo sư, phó giáo sư, trước là oai cái đã, sau thì cũng có nhiều "bổng lộc" đi kèm...

Điều đầu tiên, và chắc chắn, đó là khi được phong giáo sư, phó giáo sư thì sẽ có danh tiếng, được người khác nể trọng, và rất...oai nữa. 

Còn cụ thể thì ngày 27/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2012 sửa đổi, bổ sung một số của Quyết định 174/2008 “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”. Theo đó, học hàm giáo sư, phó giáo sư gắn liền với ngạch, bậc tiền lương.

Bộ Giáo dục sẽ cương quyết không công nhận ai không đủ tiêu chuẩn giáo sư

Cụ thể, tại Điều 6: Quyền của giáo sư và phó giáo sư tại Quyết định này quy định như sau: 

1. Được hưởng các quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục; được ưu tiên trong việc giao đề tài, dự án khoa học - công nghệ, xây dựng các chương trình, đề án phục vụ công tác quản lý và các điều kiện cần thiết khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Đối với nhà giáo thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đại học công lập:

a) Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư thì được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư - giảng viên cao cấp (mã ngạch 15.109) và được xếp vào bậc lương có hệ số cao hơn một bậc so với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất hệ số lương đang hưởng; trường hợp đã hưởng lương ở ngạch giáo sư - giảng viên cao cấp được xếp lên một bậc lương liền kề.

b) Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thì được bổ nhiệm vào ngạch phó giáo sư - giảng viên chính (mã ngạch 15.110) và được xếp vào bậc lương có hệ số cao hơn một bậc so với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất hệ số lương đang hưởng; trường hợp đã hưởng lương ở ngạch phó giáo sư - giảng viên chính được xếp lên một bậc lương liền kề.

Được phong hàm giáo sư, phó giáo sư là được tăng ngạch, bậc tiền lương (Ảnh minh họa: Báo VOV)

c) Nhà giáo đã hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch được bổ nhiệm thì được tính thêm 5% phụ cấp thâm niên vượt khung.

d) Thời gian nâng bậc lương lần sau đối với nhà giáo đã hưởng lương hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch được bổ nhiệm tính từ khi có quyết định nâng bậc lương hoặc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung gần nhất trước khi được bổ nhiệm và xếp lương mới.

Thời gian nâng bậc lương lần sau đối với nhà giáo được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch mới tính từ khi có quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch mới.

đ) Việc bổ nhiệm và xếp lương theo quy định tại điểm a, b, c và d của khoản này được thực hiện theo phân cấp hiện hành của Nhà nước. Đối với nhà giáo đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009, 2010 và 2011 thì được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch giáo sư - giảng viên cao cấp, phó giáo sư - giảng viên chính kể từ khi quyết định này có hiệu lực.

3. Các cơ sở không phải cơ sở giáo dục đại học công lập thì vận dụng các quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.”

Quy định tiêu chuẩn của chức danh giáo sư, phó giáo sư 

Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư được quy định trong Quyết định số 20/2012 như sau:

- Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đến chết vẫn là Giáo sư, cái lõi vấn đề là ở chỗ đó!

- Trung thực, khách quan và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ.

- Có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày có quyết định cấp bằng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (sau đây gọi tắt là ngày hết hạn nộp hồ sơ).

Nếu đã có bằng tiến sĩ nhưng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thì phải có số công trình khoa học quy đổi gấp hai lần tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều này.

- Có đủ số công trình khoa học quy đổi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 50% số công trình khoa học quy đổi từ các bài báo khoa học và 25% số công trình khoa học quy đổi được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Đối với những người đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không phải là cơ sở giáo dục đại học, có tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thì phải có công trình khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc đã được công bố và đánh giá cao; được tặng giải thưởng lớn ở trong nước hoặc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là có thành tích khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc).

- Có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan trình bày ý tưởng khoa học, hướng nghiên cứu chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và đào tạo của tác giả từ sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ đối với người đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư hoặc từ sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với người đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.”

-Đạt từ hai phần ba số phiếu tín nhiệm trở lên của tổng số thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, đạt từ ba phần tư số phiếu tín nhiệm trở lên của tổng số thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và đạt từ hai phần ba số phiếu tín nhiệm trở lên của tổng số thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

Ngoài đáp ứng được các tiêu chuẩn chung nêu trên, ứng viên chức danh phó giáo sư cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Thứ nhất, đã có ít nhất 6 năm, trong đó 3 năm cuối liên tục, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ làm nhiệm vụ giảng dạy từ trình độ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phong giáo sư như "đợt vét", Thủ tướng yêu cầu rà soát

Đối với nhà giáo đã có trên 10 năm làm nhiệm vụ giảng dạy liên tục từ trình độ đại học trở lên ở cơ sở giáo dục đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, nếu trong ba năm cuối có thời gian đi thực tập nâng cao trình độ hoặc tu nghiệp không quá 12 tháng thì thời gian đi thực tập này không tính là thời gian gián đoạn của ba năm cuối.

Nhà giáo chưa đủ sáu năm làm nhiệm vụ giảng dạy từ trình độ đại học trở lên thì phải có số điểm công trình khoa học quy đổi ít nhất gấp hai lần tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 8 của Quy định này và ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đang giảng dạy từ trình độ từ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà giáo có bằng tiến sĩ khoa học hoặc bằng tiến sĩ chưa đủ 36 tháng như quy định tại khoản 3 Điều 8 của Quyết định này thì phải có ít nhất một năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đang trực tiếp giảng dạy từ trình độ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, ứng viên phải hướng dẫn chính ít nhất hai học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn (chính hoặc phụ) một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với các ngành, chuyên ngành thuộc khối ngành Nghệ thuật chưa đào tạo trình độ thạc sĩ thì tiêu chuẩn này có thể được xem xét và thay thế bằng các công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng lớn ở trong nước hoặc nước ngoài của cá nhân, hoặc có sinh viên do nhà giáo trực tiếp hướng dẫn chính được giải thưởng cao ở trong và ngoài nước về thành tích nghiên cứu và học tập.

Thứ ba, ứng viên phải chủ trì ít nhất hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, hoặc một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Thứ tư, đối với những trường hợp đặc biệt, những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới, tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực khoa học có thể xét đặc cách các tiêu chuẩn quy định chung, Điều này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định.”

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Ngoài đáp ứng được các tiêu chuẩn chung, ứng viên chức danh giáo sư cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Thứ nhất, ứng viên chức danh giáo sư phải là phó giáo sư đã được bổ nhiệm từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Ở tuổi 36, Phạm Hoàng Hiệp là giáo sư trẻ nhất năm 2017

Thứ hai, ứng viên phải hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thứ ba, ứng viên là hướng dẫn chính ít nhất hai nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với các ngành, chuyên ngành thuộc khối ngành Nghệ thuật chưa đào tạo trình độ tiến sĩ thì tiêu chuẩn này có thể được xem xét và thay thế bằng các công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng lớn ở trong nước hoặc nước ngoài của cá nhân, hoặc có sinh viên do nhà giáo trực tiếp hướng dẫn chính được giải thưởng cao ở trong và ngoài nước về thành tích nghiên cứu và học tập.

Thứ tư, ứng viên phải biên soạn sách sử dụng trong đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Sách này đã được xuất bản, nộp lưu chiểu trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Thứ năm, ứng viên cần chủ trì ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Thứ sáu, đối với những trường hợp đặc biệt, những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới, tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực khoa học có thể xét đặc cách các tiêu chuẩn quy định chung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định.”

Thùy Linh
Từ khóa :
tiêu chuẩn , chức danh , giáo sư , phó giáo sư , công trình nghiên cứu , bài báo quốc tế , giải thưởng
Giáo sư, phó giáo sư được hưởng những "bổng lộc" gì?
Bình luận
trịnh
2

Khi được phong hàm PGS và GS thì được bổng lộc quá lớn nên ai cũng thích, cũng muốn được và cùng nhau chạy thôi

Nguyễn Thanh Tân
4

Thông tin từ bài viết này lạc hậu rồi. Hiện nay, ai là PGS (được HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS và được bổ nhiệm bởi 1 Cơ sở giáo dục đại học) sẽ được Bộ Nội vụ xem xét bổ nhiệm vào ngạch giảng viên cao cấp với hệ số lương khởi điểm là 6,20 (chứ không còn là giảng viên chính)

Nguyễn Thanh Cừ
2

Hãy để các học viện, trường đại học phong tặng học vị giáo sư, phó giáo sư khi họ làm nhiệm vụ giảng dạy

Vũ Thảo Nguyên
9

Nhân dân cám ơn Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát lại quá trình đột biến gen tăng trưởng lượng P.GS và GS, kính thưa Thủ tướng đã làm thì làm đến cùng làm một cách công khai và minh bạch để tôn vinh những GS thật đồng thời loại bỏ những GS hão, giáo sư đi lên từ chất xám của người khác, giáo sư dùng tiền mà có.....nếu không ngăn chặn kịp thời tệ nạn phong hàm GS bừa bãi thì hậu quả sẽ khôn lường cho đất nước ta và cho các thế hệ con cháu chúng ta. Qua đây tôi tha thiết mong các vị P.GS và GS vừa được phòng hàm kỳ này hãy dũng cảm trả lại hàm vị nếu mình chưa xứng đáng và chỉ có như vậy đầu óc mới thanh thản được và sau này về hưu còn đủ dũng khí ngẩng mặt nhìn thiên hạ.

NGuyễn
10

Tiêu chuẩn này liệu có được 50% số GS đã được phong không ạ? "Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.”

hoàng phương
12

VN sẽ phát triển nhanh thần tốc vượt qua nhiều nước khác khi có thêm hơn nghìn PGS-GS. Bác nông dân chế máy đa năng nhìn hàm PGS-GS mà thèm

pham nguyen
13

Giáo sư mà như giám đốc mấy cái lò tiến sĩ kia thì dân tôi xin cáo.

Táo lhh
25

Hàng trăm GS, PGS ngành cơ khí chế tạo và luyện kim mà chúng ta vẫn không làm nổi cái ốc, cái vít, cái thiếc hàn hay cái con dao gọt hoa quả. Hàng trăm GS, PGS ngành Hóa mà chúng ta vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn thuốc trừ sâu và các hóa chất cơ bản. Hàng trăm GS, PGS ngành điện, điện tử mà chúng ta không làm nổi cái cầu chì chứ chưa nói đến mạch tích hợp. Hàng trăm GS, PGS ngành nông nghiệp mà chúng ta vẫn phải nhập hầu hết các giống lúa hoặc rau màu, nông nghiệp vẫn đì đẹt bám theo sau nhiều nước ASEAN. Và rồi đến ngành ô tô, tàu bay...Nói chung chúng ta chả tự lực làm được cái gì. Thế thì nhiều GS, PGS để làm gì?

Xem thêm bình luận
Tin khác