Bộ Giáo dục đang rà soát, sửa đổi chùm Thông tư 01,02,03,04

10/02/2022 06:35
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát, sửa đổi các Thông tư số 01,02,03,04/202/TT-BGDĐT để đảm bảo thống nhất với quy định mới.

Cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách thức tổ chức, cũng như việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2001/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TTBGDĐT và Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập để các địa phương có căn cử triển khai thực hiện.

Liên quan đến việc hướng dẫn triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã ban hành Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo (trước thời điểm các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành). Đồng thời, ngày 26/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo tài liệu giải đáp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương trong việc triển khai thực hiện các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT (gửi kèm Công văn số 416/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/4/2021).

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh ảnh 1

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Tuy nhiên, ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021), theo đó điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành như sau: mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

Trước đây, tại Điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định “Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là một trong những điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, đăng ký dự thi thăng hạng; xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn gạch, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề”; do đó, tại các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT quy định giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng hạng.


Bộ lấy ý kiến dự thảo sửa đổi chùm Thông tư 01, 02, 03, 04, tôi xin đóng góp

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát, sửa đổi các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT để đảm bảo thống nhất với quy định mới và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn hướng dẫn số 5392/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/11/2021 về việc cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2001/NĐ-CP; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri Cao Bằng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Linh Anh