Chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/2023

01/03/2023 09:29
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 6/2/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú có hiệu lực từ ngày 18/3/2023.

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 6/2/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú có hiệu lực từ ngày 18/3/2023.

Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 2/8/2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT.

Chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/2023 ảnh 1

Ảnh minh hoạ: nguồn TTXVN

Theo quy chế này, trường phổ thông dân tộc bán trú được Nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thực hiện bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trường phổ thông dân tộc bán trú thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú theo quy định của Chính phủ. Tổ chức quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Quy chế này. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của Nhà nước. Thực hiện xã hội hóa để phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Phối hợp với gia đình và xã hội trong thực hiện quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú.

Trường phổ thông dân tộc bán trú bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú như sau:

Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh bán trú: Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, có ít nhất 20% học sinh bán trú. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở: Có ít nhất 45% học sinh bán trú.

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở: Có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh trung học cơ sở bán trú.

Điều kiện học sinh được học trường phổ thông dân tộc bán trú: Học sinh trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Học sinh bán trú: Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của Chính phủ, do không thể tự đi đến trường hoặc điểm trường và trở về nhà trong ngày.

Học sinh bán trú thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông, ngoài ra còn có các nhiệm vụ và quyền sau:

Thực hiện nội quy nội trú của nhà trường. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác. Được bố trí ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Về hoạt động giáo dục, ngoài thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông, Trường phổ thông dân tộc bán trú còn thực hiện và các hoạt động giáo dục đặc thù sau:

Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; kỹ năng sống và bảo vệ môi trường;

Giáo dục lao động vệ sinh trường, lớp, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh;

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc;

Tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh bán trú bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Cũng theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT, cơ cấu tổ chức của trường phổ thông dân tộc bán trú thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông. Ngoài ra, mỗi trường có thêm một Tổ quản lý học sinh bán trú để thực hiện nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập và uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở.

Linh An