Dù địa phương chậm bổ nhiệm lương mới, giáo viên cũng khó được truy lĩnh tiền

19/03/2024 06:43
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Muốn giáo viên được truy lĩnh, Bộ Nội vụ phải sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Đến thời điểm hiện nay, chỉ còn vài tháng nữa sẽ thực hiện cải cách tiền lương mới theo Nghị quyết 27/NQ-TW, tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện bổ nhiệm, chuyển xếp lương mới theo Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT (được sửa đổi bổ sung bởi chùm Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT) cho giáo viên ở mầm non, phổ thông nhất là những giáo viên ở hạng I, II. Nếu chưa chuyển xếp lương, có thể họ sẽ gặp nhiều thiệt thòi so với những địa phương đã chuyển xếp.

GDVN_giaoduc.net.vn 1.jpg
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục đề nghị xem xét cho giáo viên được truy lĩnh tiền do chậm bổ nhiệm, giáo viên mừng thầm

Cụ thể trong năm 2023, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn Số: 7065/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

Cụ thể, Công văn 7065 nêu rõ: “Hiện tại, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT đã có hiệu lực thi hành hơn 6 tháng. Trong thời gian qua, đa số các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện tốt các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên theo quy định. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/12/2023 (theo mẫu gửi kèm).

2. Xem xét, quyết định thời điểm bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT để đảm bảo công bằng, quyền lợi cho giáo viên.

3. Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho những giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Trong đó, quan tâm việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ thông để bảo đảm tương đồng về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp giữa các cấp học.” [1]

Mới nhất, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết “Cục trưởng Cục Nhà giáo: Chậm bổ nhiệm, xếp lương, GV có thể được truy lĩnh” nêu ý kiến Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc giáo viên có thể nhận được truy lĩnh tiền do chậm bổ nhiệm, xếp lương mới theo Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT (được sửa đổi bổ sung bởi chùm Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT và được hợp nhất bằng các Văn bản hợp nhất 08011/VBHN-BGDĐT) có hiệu lực từ 20/3/2021.

Cụ thể, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ thông tin, ngày 18/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công văn số 7065/BGDĐT-NGCBQLGD để đôn đốc địa phương hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương xem xét, quyết định thời điểm bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên để đảm bảo công bằng, quyền lợi cho giáo viên. Trường hợp địa phương xác định thời điểm giáo viên được bổ nhiệm trước ngày ban hành quyết định bổ nhiệm thì giáo viên sẽ được truy lĩnh chế độ (nếu có) theo quy định. [2]

Sau những thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều giáo viên vui mừng, kỳ vọng dù địa phương chậm trễ bổ nhiệm, nhưng nếu được bổ nhiệm thời gian tới sẽ có thể được truy lĩnh chế độ tiền lương trên.

Bổ nhiệm chậm trễ nhưng giáo viên khó truy lĩnh vì quy định bổ nhiệm khi nào, hưởng khi đó

Theo người viết, đến thời điểm hiện nay, nếu địa phương nào chưa bổ nhiệm, chuyển xếp lương thì đã là chậm trễ.

Tuy nhiên, hiện nay ở không ít địa phương đang rất lúng túng, khó áp dụng để giáo viên được truy lĩnh chế độ khi giáo viên bị chậm trễ bổ nhiệm, xếp lương giáo viên vì tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Theo đó, tại khoản 1 mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn: tất cả các trường hợp nêu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 đều quy định thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. [3]

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 mục II quy định: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới…”.

Tại điểm b khoản 1 mục II quy định: “Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới…”

Tại điểm c khoản 1 mục II quy định: “Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới…”

Do đó, hiện nay với quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV thì việc giáo viên được bổ nhiệm thời điểm nào sẽ được hưởng lương tại thời điểm đó.

Tuy việc bổ nhiệm, chuyển xếp lương mới chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi giáo viên nhưng sẽ khó được truy lĩnh.

Muốn giáo viên được truy lĩnh thì cần sửa đổi quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV nêu trên.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-7065-BGDDT-NGCBQLGD-2023-bo-nhiem-chuc-danh-giao-vien-mam-non-pho-thong-591953.aspx

[2] https://giaoduc.net.vn/cuc-truong-cuc-nha-giao-cham-bo-nhiem-xep-luong-gv-co-the-duoc-truy-linh-post241393.gd

[3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2007-TT-BNV-huong-dan-xep-luong-nang-ngach-chuyen-ngach-chuyen-loai-cong-chuc-vien-chuc-20779.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam