Giám đốc Học viện Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm

24/12/2014 07:45
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao.

Theo đó, Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao.

Học viện Ngoại giao có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và dự báo chiến lược về tình hình thế giới, quan hệ quốc tế, các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, luật pháp, văn hóa và chính sách đối ngoại của các quốc gia và vùng lãnh thổ, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.

Giám đốc Học viện Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm ảnh 1
Học viện Ngoại giao có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và dự báo chiến lược về tình hình thế giới, quan hệ quốc tế...

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng lý luận quan hệ quốc tế của Việt Nam trên cơ sở tổng kết lịch sử ngoại giao Việt Nam và lịch sử, lý luận quan hệ quốc tế; tổ chức nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ hoạt động đối ngoại.

Học viện Ngoại giao còn có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học về quan hệ quốc tế, luật quốc tế, kinh tế quốc tế, ngoại ngữ và các chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, nghiệp vụ ngoại giao, kỹ năng công tác đối ngoại, ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngoại giao và cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ ngành và địa phương.

Về cơ cấu tổ chức, Học viện Ngoại giao có 15 đơn vị gồm: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao; Viện Biển Đông; Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao; Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Văn phòng; Ban Đào tạo; Phòng Quản lý Khoa học; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao; Khoa Kinh tế Quốc tế; Khoa Luật Quốc tế; Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại; Khoa Tiếng Anh; Khoa Tiếng Pháp; Khoa Tiếng Trung Quốc.

Học viện Ngoại giao có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quang