Ai là người chịu trách nhiệm về kết quả công nhận tốt nghiệp của thí sinh?

04/07/2017 08:00 Linh Hương
(GDVN) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt công nhận tốt nghiệp và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả công nhận tốt nghiệp của tỉnh mình.

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt công nhận tốt nghiệp và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả công nhận tốt nghiệp của tỉnh mình.

Sau khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả công nhận tốt nghiệp và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết danh sách tốt nghiệp và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh;

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Hiệu trưởng trường phổ thông ký và có giá trị đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp chính thức;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng là người chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc cấp Bằng tốt nghiệp, bản sao Bằng tốt nghiệp, các loại giấy chứng nhận liên quan đến việc cộng điểm khuyến khích, xếp diện ưu tiên, bảo lưu kết quả trong kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định, điểm xét tốt nghiệp: gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Điểm xét tốt nghiệp đối với Giáo dục trung học phổ thông được tính theo công thức sau:

Linh Hương