An Giang sẽ nặng tay xử lý vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo

20/12/2018 07:07 Khánh Văn
(GDVN) - Ngày 14/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã gửi Công văn số 2356/ SGDĐT-CTTT yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Ngày 14/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã gửi Công văn số 2356/ SGDĐT-CTTT do ông Võ Bình Thư, Phó giám đốc Sở ký, công văn này đã được gửi đến tất cả các đơn vị giáo dục trên toàn tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Các đơn vị tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo (Ảnh minh họa: vov.vn).

Nội dung Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các chỉ đạo sau:

1. Tiếp tục triển khai công văn 617/SGDĐT-CTTT ngày 04/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo nhằm thực hiện tốt công văn số 1464/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/4/2016 về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Triển khai tốt Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử trong trường học, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

2. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và công tác; cam kết trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo.

Chú trọng việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhà giáo; hỗ trợ tư vấn về tâm lý có liên quan đến hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Giáo dục, nhìn ngọn phải thấy gốc mà sửa

4. Nêu cao tính gương mẫu trong đội ngũ Nhà giáo về lối sống, đạo đức trong mọi sinh hoạt, mọi lúc, mọi nơi; chú ý về hành vi ứng xử, lời nói, hành động đúng.

Giữ vững kỷ cương trường học. Tuyên dương các gương điển hình, gương sáng về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo và các điển hình tiên tiến.

5. Tăng cường công tác kiểm tra và lồng ghép nội dung kiểm tra về đạo đức nhà giáo đối với cơ sở (ít nhất 02 lần/năm học/đơn vị trực thuộc).

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên tại đơn vị; trao đổi thông tin, kịp thời về việc vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết nhanh các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền.

Các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức liên quan có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công văn yêu cầu Thủ trưởng đơn vị báo cáo nhanh qua điện thoại cho lãnh đạo khi có biểu hiện về vi phạm đạo đức nhà giáo từ khi thủ trưởng đơn vị nhận thông tin do đơn vị trực thuộc hoặc do các tổ chức trong trường báo cáo theo phân cấp quản lý để tham mưu lãnh đạo Sở và lãnh đạo Sở sẽ có ý kiến đối với cơ sở. 

Sau khi xử lý theo phân cấp quản lý, đơn vị báo cáo đầy đủ bằng văn bản kết quả giải quyết về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng).  

Khánh Văn