Bộ Giáo dục yêu cầu Bắc Giang kiểm tra công tác bồi dưỡng chức danh giáo viên

11/07/2019 15:21 Chiến Thắng
(GDVN) - Bộ giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên.

Sau loạt bài viết phản ánh về tình trạng bồi dưỡng thăng hạng giáo viên tiểu học của tỉnh Bắc Giang trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 10/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số: 2927/BGDĐT -NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị rà soát, kiểm tra công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: CT

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang rà soát, kiểm tra việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên của Tỉnh; Chỉ đạo, chấn chỉnh việc bồi dưỡng theo đúng quy định và có hiệu quả; Không gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong giáo viên. Đồng thời gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2019.

Chiến Thắng