Ngoại ngữ là môn thi có đặc thù riêng, gồm thi cả phần trắc nghiệm và phần tự luận nên từ công tác tổ chức thi đến việc làm bài thi của các thí sinh phải hết sức thận trọng.

Theo thông tin bổ xung từ công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01 tháng 4 năm 2014 về hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông  năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các sở giáo dục và đào tạo; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng    chỉ đạo về việc thi môn ngoại ngữ, cụ thể như sau:

Về việc coi thi, Cục khảo thí yêu cầu các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự: thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Lưu ý, thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi).

Các Hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc chấm thi và phúc khảo các các sở giáo dục và đào tạo; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng cần thực hiện theo quy định tại Điều 25 và 26 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, cụ thể:

- Đối với phần thi viết: theo quy định chấm bài thi tự luận, lưu ý: Xử lý kết quả chấm độc lập dựa trên tỷ lệ điểm của phần thi viết so với điểm toàn bài, theo thang điểm 10 để xác định các mức điểm tương ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 25 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Xử lý điểm phúc khảo khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 10% điểm phần thi viết trở lên thì điểm phúc khảo là điểm mới của phần thi viết.

Ngoài ra, theo Bộ giáo dục và đào tạo, việc tổ chức các Hội đồng coi thi thì không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng 1 Hội đồng coi thi; việc lập danh sách thí sinh và xếp thí sinh theo phòng thi được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Dựa trên tỷ lệ phần thi viết so với toàn bài, căn cứ định mức chi chấm bài thi tự luận tại Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012, các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT) quy định mức chi cho chấm bài phần thi viết.

Diện Hứa