Chi tiết lộ trình dự kiến áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

14/10/2017 07:06 Linh Hương
(GDVN) - Chính phủ cho rằng việc giãn tiến độ 1 năm sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học...

Theo yêu cầu của Nghị quyết 88, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cụ thể:

Năm học

Các lớp tiến hành thực nghiệm

Các lớp bắt đầu áp dụng

Trước 2018-2019

Lớp 1, lớp 6 và lớp 10

2018-2019

Lớp 2, lớp 7 và lớp 11

Lớp 1, lớp 6 và lớp 10

2019-2020

Lớp 3, lớp 8 và lớp 12

Lớp 2, lớp 7 và lớp 11

2020-2021

Lớp 4, lớp 9

Lớp 3, lớp 8 và lớp 12

2021-2022

Lớp 5

Lớp 4, lớp 9

2022-2023

Lớp 5

Tuy nhiên, căn cứ tình hình xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới và chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc đến tháng 9 năm 2017, Tờ trình số 408/TTr-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tình hình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 nêu rõ: 

Có thể thấy nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm.

Do đó việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa khó đảm bảo thành công và khó nhận được sự đồng thuận, yên tâm của xã hội.

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ 1 năm;

Tức là, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022.

Cụ thể:

Năm học

Các lớp tiến hành thực nghiệm

Các lớp bắt đầu áp dụng

2018-2019

Lớp 1

2019-2020

Lớp 2 và lớp 6

Lớp 1

2020-2021

Lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Lớp 2 và lớp 6

2021-2022

Lớp 4, lớp 8 và lớp 11

Lớp 3, lớp 7 và lớp 10

2022-2023

Lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Lớp 4, lớp 8 và lớp 11

2023-2024

Lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Theo phương án nêu trên, Chính phủ cho rằng sẽ có thêm thời gian dành cho việc: 

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học;

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới;

- Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực người học;

Giáo sư Trần Hồng Quân: "Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên"

- Đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình hiện hành;

- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có của các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Bảo đảm sự tham gia và cạnh tranh công bằng giữa các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa.

Mặt khác, trong Tờ trình, Chính phủ nêu rõ, trong phương án mới, tổng thời gian hoàn thành việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới (5 năm) không thay đổi so với phương án nêu tại Nghị quyết 88 và Quyết định 404.

Nhưng theo từng năm học, số lớp học ở một cấp học áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới sẽ tăng dần, đến năm thứ 5 thì tất cả các lớp học ở cả ba cấp học mới áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới. 

Linh Hương