Chính thức có quy định về chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

15/03/2018 06:49 Linh Hương
(GDVN) - Tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục.

Ngày 14/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư nêu rõ về tiêu chí và cách tính tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục. Theo đó, tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục.

Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: Sinh viên đại học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông, văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy.

Chính thức có quy định về chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Số sinh viên đại học chính quy trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức sau:

TT

Khối ngành

Số sinh viên chính quy/01 giảng viên quy đổi

1

Khối ngành I

20

2

Khối ngành II

10

3

Khối ngành III

25

4

Khối ngành IV

20

5

Khối ngành V

20

6

Khối ngành VI

15

7

Khối ngành VII

25

 ​Tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục tính trên một sinh viên chính quy của các hạng mục công trình và yêu cầu về chủng loại, số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học: Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2…

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ

Chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ được xác định theo ngành đào tạo đối với các đại học, học viện, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ (gọi chung là cơ sở giáo dục đại học).

Tiêu chí xác định chỉ tiêu nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên được tính như sau: Tiêu chí số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu đối với các đại học, học viện, các trường đại học:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

5

4

3

Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên

7

5

3

Đối với viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

Chỉ tiêu

Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

GS

PGS

TS

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

3

2

1

Về tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị: Cơ sở giáo dục đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành, thư viện, giảng đường, phòng làm việc giảng viên, người hướng dẫn, nghiên cứu sinh và học viên phù hợp với yêu cầu của ngành, chuyên ngành và loại chương trình đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

Linh Hương