Cục Nhà giáo: Thầy cô yên tâm, không có chuyện lương giáo viên sẽ bị giảm!

02/07/2020 05:41 Vương Thuỷ
GDVN - Các chế độ chính sách về lương và phụ cấp, trong đó có cả phụ cấp thâm niên mà giáo viên đang được hưởng hiện nay vẫn được giữ nguyên.

Trao đổi xung quanh nội dung dự thảo các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định:

“Chính sách tiền lương mới của nhà giáo sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, tính chất mức độ phức tạp, đặc thù của công việc và lương mới của nhà giáo sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng”.

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết, tại thời điểm này, lương của nhà giáo vẫn áp dụng thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, dự thảo các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông căn cứ vào trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục 2019 để áp dụng bảng lương theo Nghị định số 204.

Ngay cả trong dịch Covid-19, đội ngũ các thầy cô giáo vẫn làm việc, đảm bảo học sinh không đến trường phòng dịch nhưng không nghỉ học, ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tác giả: Tấn Tài.

Cụ thể, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) đối với giáo viên, mầm non, tiểu học hạng IV có trình độ trung cấp, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở hạng IV có trình độ cao đẳng.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có trình độ đại học được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Như vậy, việc xếp lương đối với giáo viên mầm non theo bằng cao đẳng (hệ số lương khởi điểm 2,10), tiểu học, trung học cơ sở là theo bằng đại học (hệ số lương khởi điểm 2,34) khắc phục việc giáo viên mầm non, tiểu học mới được tuyển dụng, hết thời gian tập sự có bằng cao đẳng, đại học mà xếp lương trung cấp (hệ số lương khởi điểm 1,86) và giáo viên trung học cơ sở có bằng đại học mà xếp lương cao đẳng (hệ số lương khởi điểm 2,10) như lâu nay.

Chưa tăng lương cơ sở theo lộ trình, giáo viên sẽ bị ảnh hưởng nhiều không?
Chưa tăng lương cơ sở theo lộ trình, giáo viên sẽ bị ảnh hưởng nhiều không?

Còn đối với giáo viên đang công tác, khi chuyển xếp vào bảng lương mới, hệ số lương vẫn được giữ nguyên theo nguyên tắc chuyển ngang bằng hoặc xếp vào bậc lương cao hơn liền kề (trong bảng lương mới) so với bậc lương nhà giáo đang hưởng; đồng thời, sẽ được hưởng mức trần của hệ số lương cao hơn, phù hợp với trình độ đào tạo của giáo viên.

Mặt khác, lương và phụ cấp của giáo viên được thực hiện theo các quy định của Chính phủ.

Vì vậy, các chế độ chính sách về lương và phụ cấp, trong đó có cả phụ cấp thâm niên mà giáo viên đang được hưởng hiện nay vẫn được giữ nguyên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Như vậy, không có chuyện khi xếp lương giáo viên theo Thông tư mới, lương giáo viên sẽ bị giảm.

Trả lương đúng là đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo

Quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, việc chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay hệ thống bảng lương hiện hành, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Chính sách tiền lương đối với nhà giáo là một chính sách đặc biệt quan trọng, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống nhà giáo và gia đình.

Trả lương đúng là đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, tạo động lực cho nhà giáo yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tao và đổi mới giáo dục phổ thông.

Chính sách tiền lương ngành Giáo dục phải thể hiện được quan điểm của Đảng, Nhà nước nêu tại Hiến pháp và các Nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết Trung ương 29, Nghị quyết Trung ương 27, Luật Giáo dục 2019.

Theo đó, chính sách tiền lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, tính chất mức độ phức tạp, đặc thù của công việc của nhà giáo.

Lương mới của nhà giáo (bao gồm lương và phụ cấp ưu đãi nghề) sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng, mặc dù trong xây dựng chính sách tiền lương mới, nhà giáo không có bảng lương riêng và phụ cấp thâm niên như hiện nay.

Việc cải thiện về thu nhập của giáo viên qua lương chính là thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về ưu đãi, tôn vinh nhà giáo.

Vương Thuỷ