Cuối năm giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương

26/10/2019 06:23 BÙI NAM
(GDVN) - Cuối năm nếu giáo viên bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học sẽ bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên lên đến 6 tháng.

Hiện nay, có nhiều trường hợp viên chức trong đó có giáo viên ngoài việc bị kỷ luật, bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên từ 3 đến 12 tháng còn có trường hợp giáo viên bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học cũng bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên lên đến 6 tháng.

Giáo viên bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học sẽ bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên lên đến 6 tháng (Ảnh mang tính chất minh họa: TTXVN).

Tôi xin được nêu một số thông tin về các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương cho bạn đọc được nắm rõ.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thì thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương được quy định như sau:

“3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.


Giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu trưởng có thể không ký lại hợp đồng?

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”.

Như vậy, đối với giáo viên bị khiển trách thì sẽ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương  thường xuyên là 03 tháng, cảnh cáo và bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ là 06 tháng, bị cách chức (nếu giữ chức vụ) là 12 tháng.

Nếu giáo viên vừa bị khiển trách vừa bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ thì thời gian nâng bậc lương sẽ được kéo dài 09 tháng.

Thời gian giữ bậc để nâng lương thường xuyên được quy định như sau:

“a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;


Thành tích nào của giáo viên dùng để nâng lương trước niên hạn?

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương”.

Như vậy, đối với giáo viên là viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức và có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì sau 03 năm (là thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên) cộng thêm 3 -12 tháng (thời gian bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương) thì sẽ được xét nâng bậc lương.

Và giáo viên bị kỷ luật khiển trách đến cách chức và có trình độ đào tạo trung cấp thì thời gian giữ bậc lương sẽ là 02 năm.

Cụ thể, nếu giáo viên là viên chức có trình độ đào tạo từ cao đẳng thời gian nâng lương mỗi lần là 03 năm thì giả sử nếu thời gian nâng bậc lương là tháng 10/2019 thì nếu trong khoảng thời gian từ 10/2016 đến tháng 10/2019 (thời gian giữ bậc) bị kỷ luật khiển trách thì thời gian nâng lương bị kéo dài thêm 03 tháng đến tháng 01/2020 mới được nâng lương;

Nếu bị cảnh cáo, xếp không hoàn thành nhiệm vụ…thì bị kéo dài thời gian nâng lương thêm 06 tháng đến tháng 04/2020; nếu bị kỷ luật cách chức đối với giáo viên giữ chức vụ (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng…) thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương 12 tháng đến tháng 10/2020 mới được nâng bậc lương.

BÙI NAM