Gợi ý đáp án 14 đề thi tham khảo trong kỳ thi quốc gia 2018

25/01/2018 06:33 Linh Hương
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tới thí sinh gợi ý đáp án các đề thi tham khảo trong kỳ thi quốc gia 2018 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố.

Ngày 24/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo trung học phổ thông quốc gia 2018. 

Theo bộ đề thi tham khảo mà Bộ công bố thì đề thi khoa học tự nhiên gồm các bài thi thành phần vật lý, hóa học và sinh học, mỗi môn 50 phút.

Đề thi khoa học xã hội gồm bài thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. Đề thi ngoại ngữ 60 phút với 50 câu...

Để thí sinh thuận tiện trong việc tham khảo đáp án các đề thi, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tới thí sinh gợi ý đáp án các đề thi tham khảo trong kỳ thi quốc gia 2018 do Hệ thống giáo dục HOCMAI cung cấp. 

Đáp án môn Ngữ văn, xem tại đây

Đáp án môn Lịch sử: 

1.

B

9.

A

17.

A

25.

C

33.

D

2.

A

10.

D

18.

A

26.

A

34.

D

3.

B

11.

C

19.

C

27.

C

35.

B

4.

B

12.

A

20.

A

28.

A

36.

D

5.

C

13.

D

21.

B

29.

B

37.

B

6.

A

14.

C

22.

D

30.

A

38.

C

7.

B

15.

B

23.

B

31.

A

39.

C

8.

C

16.

D

24.

B

32.

A

40.

A

Đáp án môn Địa lý: 

41.

B

49.

D

57.

D

65.

D

73.

A

42.

D

50.

D

58.

C

66.

C

74.

B

43.

A

51.

A

59.

D

67.

B

75.

D

44.

C

52.

D

60.

D

68.

D

76.

C

45.

A

53.

B

61.

D

69.

B

77.

A

46.

D

54.

B

62.

D

70.

B

78.

A

47.

A

55.

D

63.

D

71.

A

79.

A

48.

D

56.

B

64.

C

72.

C

80.

C

 Đáp án môn Hóa:  

41.

A

49.

B

57.

B

65.

D

73.

A

42.

B

50.

A

58.

A

66.

B

74.

C

43.

A

51.

A

59.

B

67.

A

75.

D

44.

C

52.

A

60.

B

68.

A

76.

B

45.

B

53.

D

61.

C

69.

A

77.

A

46.

C

54.

C

62.

B

70.

C

78.

C

47.

A

55.

D

63.

D

71.

D

79.

A

48.

C

56.

A

64.

B

72.

A

80.

A

 Đáp án môn Giáo dục công dân: 

81.

C

89.

A

97.

D

105.

D

113.

C

82.

A

90.

B

98.

B

106.

A

114.

B

83.

A

91.

A

99.

A

107.

A

115.

B

84.

C

92.

C

100.

A

108.

A

116.

D

85.

C

93.

B

101.

C

109.

C

117.

B

86.

A

94.

D

102.

B

110.

B

118.

D

87.

C

95.

D

103.

D

111.

D

119.

C

88.

C

96.

B

104.

A

112.

B

120.

C

Đáp án môn Sinh học: 

81.

D

89.

D

97.

A

105.

D

113.

A

82.

D

90.

A

98.

B

106.

B

114.

B

83.

A

91.

D

99.

C

107.

B

115.

A

84.

A

92.

A

100.

A

108.

C

116.

C

85.

B

93.

B

101.

C

109.

B

117.

B

86.

B

94.

B

102.

C

110.

C

118.

D

87.

B

95.

D

103.

D

111.

B

119.

C

88.

A

96.

C

104.

B

112.

B

120.

A

Đáp án môn Toán:  

1.

A

11.

A

21.

B

31.

B

41.

A

2.

B

12.

A

22.

A

32.

D

42.

B

3.

C

13.

B

23.

C

33.

D

43.

D

4.

A

14.

B

24.

B

34.

C

44.

C

5.

A

15.

D

25.

D

35.

D

45.

C

6.

A

16.

D

26.

D

36.

B

46.

A

7.

D

17.

B

27.

C

37.

A

47.

B

8.

C

18.

B

28.

C

38.

C

48.

D

9.

D

19.

C

29.

C

39.

A

49.

A

10.

B

20.

D

30.

D

40.

D

50.

A

Đáp án môn Vật lý

1.

A

9.

B

17.

D

25.

D

33.

D

2.

C

10.

B

18.

D

26.

C

34.

D

3.

C

11.

A

19.

B

27.

C

35.

D

4.

C

12.

C

20.

B

28.

C

36.

C

5.

D

13.

C

21.

C

29.

B

37.

C

6.

D

14.

C

22.

D

30.

B

38.

C

7.

D

15.

D

23.

D

31.

A

39.

B

8.

D

16.

D

24.

D

32.

D

40.

B

 Đáp án môn Tiếng Anh: 

1.

A

11.

B

21.

B

31.

B

41.

A

2.

D

12.

B

22.

B

32.

A

42.

D

3.

B

13.

A

23.

A

33.

C

43.

B

4.

C

14.

B

24.

C

34.

D

44.

C

5.

D

15.

C

25.

C

35.

B

45.

A

6.

B

16.

A

26.

B

36.

C

46.

B

7.

A

17.

D

27.

C

37.

A

47.

B

8.

D

18.

A

28.

D

38.

D

48.

B

9.

B

19.

B

29.

C

39.

A

49.

C

10.

C

20.

A

30.

D

40.

B

50.

D

Linh Hương