Học sinh, sinh viên có quyền được lưu ban, học vượt độ tuổi quy định

20/08/2020 06:20 Linh Hương
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy.

Thông tư này nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục và bảo đảm học sinh, sinh viên được hưởng các quyền và thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường.

Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy sẽ được áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường có đào tạo giáo viên…

ảnh minh họa: Cẩm Lệ

Tại dự thảo Thông tư nêu rõ về quyền của học sinh, sinh viên: Học sinh, sinh viên được bảo đảm các quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, được bảo đảm các quyền sau đây, như:

Được giáo dục, đào tạo để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng;

Được phổ biến nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục; các chế độ, chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên;

Được học tập trong môi trường giáo dục, đào tạo an toàn, lành mạnh;

Được cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận sau khi tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.

Được tham gia hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường theo quy định.

Bộ Giáo dục trả lời về việc cấp bằng kỹ sư hay cử nhân theo Luật mới
Bộ Giáo dục trả lời về việc cấp bằng kỹ sư hay cử nhân theo Luật mới

Được sử dụng cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường theo quy định.

Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên.

Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước theo qui định…

Đặc biệt, học sinh, sinh viên có quyền được học vượt, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình đào tạo theo quy chế đào tạo, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Linh Hương